به سایت مهندسی برق قدرت خوش آمدید

.

بررسی سیستم های قدرت 1www.electromit.ir

1-دو بار Z_1=100 و Z_2=10+j20 به صورت موازی به منبعی باولتاژ موثر 200 V و فرکانس 60 Hz وصل شده اند :
الف- توانهای اکتیو وراکتیو کل، ضریب قدرت منبع و جریان کل را بدست آورید.
ب- خازنی با ظرفیت 46.42 μF با این مجموعه موازی می شود.ضریب قدرت منبع را در این حالت بدست آورید.
ج- می خواهیم با بارهای Z_1 و Z_2 خازنی را به صورت موازی ببندیم تا ضریب قدرت ورودی به یک برسد. ظرفیت خازن را برحسب μF بدست آورید.
www.electromit.ir

2-شکل زیر آرایش قرار گرفتن هادیها را دریک خط سه فاز ساده نشان می دهد.با افزایش سطح ولتاژ خط ، در هر فاز به جای هر هادی، باندل سه تایی با شعاع r/5 و فاصله باندلی 3r قرار می دهیم.
 الف-فاصله بین مراکز باندلها چقدر باشد تا اندوکتانس هر فاز نسبت به حالت قبل تغییر نداشته باشد.
ب-نسبت ظرفیت خازنی حالت اول به دوم را بدست آورید.
www.electromit.ir
3-ظرفیت خازنی هر فاز با اثر زمین را در شکل مقابل محاسبه کنید.www.electromit.ir
4-یک خط انتقال 400 kV به طول 320 km دارای امپدانس سری 0.091+j0.52 Ω/km وادمیتانس موازی j3.5×〖10〗^(-6) 1/(Ω.km) 
است. این خط قدرت 180 MW را با ولتاژ 400 kV و ضریب قدرت 0.9 lag به انتهای خط تحویل می دهد. ولتاژ ابتدای خط و رگولاسیون خط را محاسبه کنید.
www.electromit.ir
5-دیاگرام تک خطی یک سیستم قدرت در شکل زیر نشان داده شده است. دیاگرام امپدانسی این سیستم را رسم کنید و مقادیر راکتانسها را بر حسب pu بر روی آن مشخص نمایید.(قدرت مبنا را 50 MVA و ولتاژ مبنا در ژنراتور یک را 13.2 kV در نظر بگیرید.T2 بانک ترانسفورماتوری می باشد.)www.electromit.ir
6-شکل زیر نمایش تک خطی یک سیستم قدرت رانشان می دهد. امپدانس خطوط بر حسب pu و در مبنای 100 MVA داده شده اند.
الف- با استفاده از روش گوس سایدل ولتاژ شینها را در یک تکرار به دست آورید.
ب-اگر پس از چندین تکرار ولتاژ شینها در مقادیر زیر همگرا شوند توانهای اکتیو و راکتیو شین مرجع و تلفات خط بین شینهای 2 و 3 را به دست آورید.  
V_2=1.001243∠-2.1 V_3=1.03∠1.37

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۲ اسفند۱۳۸۹ساعت 18:7  توسط حامد غیوری فر(برق قدرت)  |